แสดงรายละเอียดข่าวCMU Talent Youth : Let’s Get Abroad 2019 (หมดเขต 22 กุมภาพันธ์ 2562)

CMU Talent Youth : Let’s Get Abroad 2019 (หมดเขต 22 กุมภาพันธ์ 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Talent Youth : Let’s Get Abroad 2019 (หมดเขต 22 กุมภาพันธ์ 2562)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจะจัดโครงการ “CMU Talent Youth : Let’s Get Abroad 2019” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล (TOEFL หรือ IELTS) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยคู่มิตรในต่างประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 24 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 30 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
  2. มีผลคะแนนสอบ EPTUS ตั้งแต่ 65 คะนนขึ้นไป อายุผลสอบไม่เกิน 1 ปี
  3. มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยคู่มิตรในต่างประเทศ
ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีผลคะแนน EPTUS สูงสุด 30 อันดับแรกจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนมูลค่า 7,000 บาทหรือทุนสนับสนุนบางส่วน มูลค่า 3,500 บาท เพื่อเข้ารับการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS ภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมปรากฏในเอกสารดังแนบ

  สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการโปรดส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะ ดังนี้
  1. Application Form (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ โครงการ CMU Talent Youth : Let’s Get Abroad 2019)
  2. ผลคะแนนสอบ EPTUS อายุผลสอบไม่เกิน 1 ปี
ทั้งนี้
กองวิเทศสัมพันธ์ได้โทรประสานงานกับสถาบันภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกคณะแล้วนะคะ ว่า จะขอสถาบันภาษาจัดสอบ EPTUS โดยนักศึกษาต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง 200 บาท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. รอบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ นัดศึกษาที่สนใจวมัครสอบ EPTUS ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ที่งานวิเทสสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่เข้าเข้ารับการทดสอบชำระเงิน 200 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ที่สถาบันภาษาด้วย

ทั้งนี้ หากได้รับผลสอบ EPTUS และมีคะแนนผ่านเงื่อนไข สามารถยื่นใบสมัครและแจ้งรายชื่อที่งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ