แสดงรายละเอียดข่าวทุน CMU Presidential Scholarship

ทุน CMU Presidential Scholarship - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน CMU Presidential Scholarship

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ที่มีศักยภาพและความสามารถสูงได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้จัดสรรทุน CMU Presidential Scholarship ประจำปี 2562 ดังนี้
1.  ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) จำนวน 50 ทุน (สมัครรับทุนผ่านศูนย์บริหารงานวิจัย)
2.  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 100 ทุน (สมัครรับทุนผ่านบัณฑิตวิทยาลัย)
3.  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 100 ทุน (สมัครรับทุนผ่านบัณฑิตวิทยาลัย)
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดสมัครรับทุน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ