แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ Sophia University Autumn Semester 2019 [13 มีนาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Sophia University Autumn Semester 2019 [13 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Sophia University Autumn Semester 2019 [13 มีนาคม 2562]

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Autumn Semester 2019 จัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2019 - มกราคม 2020 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2.  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3.  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะศึกษาในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมี ผลคะแนน TOEFL iBT 79, TOEFL ITP 550, IELTS 6.0 หรือ TOEIC 730 ขึ้นไป
4.  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ประสงค์ศึกษาในโปรแกรม Global Studies จะต้องมีผลคะแนน TOEFL iBT 100, TOEFL ITP 600, IELTS 7.0 หรือ TOEIC 850 ขึ้นไป
5.  สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ศึกษาในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N1

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารสมัครดังนี้
1. Application form (printed after online submission)
2. Letter of academic recommendation (form provided)
3. Official academic transcript(s)
4. TOEFL / IELTS(Academic) / TOEIC official test report
5. JLPT official test report
6. Certificate of health (form provided)
7. 3 color photographs (length 4cm × width 3cm *exact size)
8. Photo copy of your passport (and visa, if you have any)
9. Application for Certificate of Eligibility (*online submission)
10. Housing Application (*online submission)

ผู้สนใจให้จัดทำใบสมัครและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1553
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ