แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Aoyama Gakuin University [6 มีนาคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน Aoyama Gakuin University [6 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Aoyama Gakuin University [6 มีนาคม 2562]

Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Aoyama University Call for Nomination 2019 Fall Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 – 25 มกราคม 2563 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2.  สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนในวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีผลคะแนน TOEFL iBT 68 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
3.  นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนในวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N5 ขึ้นไป และศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application for Admission
2. A Letter of Recommendation
3. Evaluation of Japanese Language Proficiency* (if applicable)
4. Photocopy of Score Report of JLPT (if applicable)
5. English Language Proficiency (if applicable)
6. Transcript of Home University (in English)
7. Study Plans
8. Information for Tutors
9. Certificate of Health
10. Bank Certification of Deposit and/or Certificate of Scholarship (in English)
11. Photocopy of Passport ID page
12. Five ID Photos
13. Application for Certificate of Eligibility
14. Dormitory Application* (if applicable)

ผู้สนใจให้จัดทำใบสมัครและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1552

http://aoyama-iec.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/ukeire_Application_Instruction_E.pdf และ

[url] http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material[/url]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ