แสดงรายละเอียดข่าวThe Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) Program ปีการศึกษา 2562/2563 [หมดเขต 18 กุมภาพันธ์ 2562]

The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) Program ปีการศึกษา 2562/2563 [หมดเขต 18 กุมภาพันธ์ 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) Program ปีการศึกษา 2562/2563 [หมดเขต 18 กุมภาพันธ์ 2562]

Department of Foreign Affairs Trade and Development (DFATD) ประเทศแคนาดา แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) Program ปีการศึกษา 2562/2563 แก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ UMAP เพื่อไปศึกษา หรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยฝ่ายแคนาดาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน ประกอบด้วยค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางในประเทศแคนาดา และค่าหนังสืออุปกรณ์

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scholarships-boutses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng หรือ

http://inter.oop.cmu.ac.th หัวข้อ Scholarship

โดยให้จัดทำใบสมัครและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ