แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre

วัน จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ