แสดงรายละเอียดข่าวขอประกาศ งดการเรียนการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ขอประกาศ งดการเรียนการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประกาศ งดการเรียนการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ขอประกาศ งดการเรียนการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ในวันอังคารที่ 12 และวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (โดยให้นักศึกษามาเข้าฟังบรรยายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30-19.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ แทน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ