แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001 และ 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001 และ 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001 และ 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001 และ 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน ศุกร์ ที่ 8 ก.พ. 62
-งดสอน กระบวนวิชา 177114 ตอน 001/002 ภาคปกติ เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1404

และให้ไปเรียนรวมกับภาคพิเศษ ในเวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ