แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอนเรียนของ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอนเรียนของ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอนเรียนของ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ตอนเรียนของ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน พุธ ที่ 6 ก.พ. 62 ห้องเรียน LB 1404

และให้นักศึกษาตอนเรียนดังกล่าว เลือกเข้าเรียนตอนเรียนอื่นได้ทั้งช่วงเช้าและบ่ายตามอัธยาศัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ