แสดงรายละเอียดข่าวChuo Exchange Program Application Guide for Fall

Chuo Exchange Program Application Guide for Fall - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chuo Exchange Program Application Guide for Fall

Chuo University แจ้งประชาสัมพันธ์ Chuo Exchange Program Application guide for Fall 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างกลางเดือนกันยายน 2019 - ปลายเดือนมกราคม 2020 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาด้านนโยบาย นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. ทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป (ถ้ามี)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. ID Photo
2. Copy of Passport
3. Study Plan (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
4. Study Plan (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท)
5. Academic of Reference (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท)
6. Certificate of JPN Language Proficiency (ถ้ามี)
7. Declaration และ Certification of Finances
8. Financial Statement Verification
9. Certificate of Health
10. Pledge

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเอกสารการสมัครได้ที่ http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและจัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด(สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์2562 และ (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ