แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake ณ Osaka University [หมดเขต 12 กุมภาพันธ์ 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake ณ Osaka University [หมดเขต 12 กุมภาพันธ์ 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake ณ Osaka University [หมดเขต 12 กุมภาพันธ์ 2562]

Osaka University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และมีเกณฑ์ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้ iExPO, OUSSEP, FrontierLab และ Maple

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ผู้สนใจกรุณาศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดโครงการที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้หมดเขตเสนอชื่อถึงกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th หมวด Exchange Programs หัวข้อ Osaka University September 2019 intake

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ