แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Meiji University [หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2562]

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Meiji University [หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Meiji University [หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2562]

Meiji University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Meiji University 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ “COOL JAPAN SUMMER PROGRAM” ระหว่างวันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2562
2. โครงการ“LAW IN JAPAN” รอบแรก ระหว่างวันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2562 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ “COOL JAPAN SUMMER PROGRAM” 150,000 JPY และ โครงการ“LAW IN JAPAN” ระหว่าง 87,000 – 102,000 JPY

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่นค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสำเนาเอกสารการสมัครส่งงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
Cool Japan https://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/cooljapan/index.html

Law in Japan https://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/law/index.htmlคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ