แสดงรายละเอียดข่าวSWU Summer International Program (SSIP) 2019 [หมดเขต 8 กุมภาพันธ์ 2562]

SWU Summer International Program (SSIP) 2019 [หมดเขต 8 กุมภาพันธ์ 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SWU Summer International Program (SSIP) 2019 [หมดเขต 8 กุมภาพันธ์ 2562]

Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์การโครงการ SWU Summer International Program (SSIP) 2019 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562 โดยเปิดรับนักศึกษาหญิงที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและมีความสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการและค่าที่พัก แต่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเอง

ผู้สนใจกรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1527

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ