แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2019 [หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2562]

โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2019 [หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2019 [หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2562]

Meiji University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji University Exchange Student Application Fall 2019 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ประกัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 51,900 – 76,000 เยนต่อเดือน) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับทุน “Mie University Scholarship” มูลค่า 20,000 เยนต่อเดือน จำนวน 1 ทุน

ผู้สนใจกรุณาศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th หมวด EXCHANGE PROGRAMS หัวข้อ Mie University Exchange Student Application (Fall 2019)

และกรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้หมดเขตเสนอชื่อถึงกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ