แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การเพิ่มกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษให้นักศึกษาส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีเอกสารดังนี้
1. คำขอทั่วไป
2. มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา
3. ใบรับรองเข้าชั้นเรียน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ