แสดงรายละเอียดข่าวคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมประชุมระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และอาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือคณะตามยุทธศาสตร์ในด้านวิชาการ งานวิจัยตลอดจนคุณภาพบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ