แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177420 ตอน 001, 801 และ 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศกุลพันธ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177420 ตอน 001, 801 และ 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศกุลพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177420 ตอน 001, 801 และ 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศกุลพันธ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177420 ตอน 001, 801 และ 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศกุลพันธ์

วัน เสาร์ ที่ 26 ม.ค. 62
-177420 ตอน 001 และ 801 ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ
เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1303
-176104 ตอน 001 ภาคปกติ
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ