แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 และ 801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 และ 801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 และ 801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 และ 801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วัน อังคาร ที่ 22 ม.ค. 62
-177300 ตอน 001 ภาคปกติ
เวลา 11.00-12.30 น.
-177300 ตอน 801 ภาคพิเศษ
เวลา 16.30-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ