แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก และ 177227 กฎหมายพาณิชย์ ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก และ 177227 กฎหมายพาณิชย์ ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก และ 177227 กฎหมายพาณิชย์ ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก และ 177227 กฎหมายพาณิชย์ ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

วันจันทร์ ที่ 21 ม.ค. 62
-177227 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ม.ค. 62
-177217 ตอน 001 เวลา 9.30-11.00 น.
-177227 ตอน 001 เวลา 11.00-12.30 น.
-177217 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ