แสดงรายละเอียดข่าวประกาศการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้กรอกข้อมูลทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ