แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

เรียนทุกวันอังคาร และศุกร์ เวลา 11.00-12.30 น.
จากเดิมเรียนห้อง LB 1403 เปลี่ยนเป็นห้อง LB 1404

หมายเหตุ ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ