แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 003,004 และวิชา 177114 ตอน 001,002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 003,004 และวิชา 177114 ตอน 001,002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 003,004 และวิชา 177114 ตอน 001,002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 003,004 และวิชา 177114 ตอน 001,002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

-177101 ตอน 003
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ม.ค. 62 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404
-177101 ตอน 004
วัน ศุกร์ ที่ 11 ม.ค. 62 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404
-177114 ตอน 001, 002
วัน ศุกร์ ที่ 11 ม.ค. 62 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ