แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษา เข้ารับทุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้ารับทุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้ารับทุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้ารับทุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

1.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
     ผู้มีสิทธิยื่นรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ทั้งในขณะยื่นคำขอและหรือขณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอย่างเป็นทางการ
      1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
      1.3 ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
    1.4 เป็นผู้มีผลงานในฐานะผู้นำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และหรือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม อาทิ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมอันดีเพื่อประโยชน์ในทางวิชาชีพกฎหมายหรือการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ชีวิตที่ดีต่อส่วนรวม ทั้งนี้ไม่นับรวมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นภายใต้การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในกระบวนการวิชาใดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  1.5 เป็นผู้ที่จัดทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
    1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาโทษวินัยนักศึกษา

2.  หลักฐานประกอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
2.1 แบบขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์
2.2 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55


3.  กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
  วันที่ 12 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่งานกิจการนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ