แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001, 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001, 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001, 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001, 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ตอน 801 ภาคพิเศษ
-วันอาทิตย์ ที่ 13 ม.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง LB 1401

ตอน 001 ภาคปกติ
-วันพุธ ที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1402
-วันพุธ ที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ