แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 179443 177483 177463

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 179443 177483 177463 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 179443 177483 177463

ประกาศย้ายห้องเรียน
1. กระบวนวิชา 179443 กฎหมายทะเล ตอน 001 จากห้อง LB 1101 เป็นห้อง LB 1301
2. 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 001 จากห้อง LB 1303 เป็น ห้อง LB 1403
3. 177463 กฎหมายกีฬา ตอน 001,801 จากห้อง LB 1302 เป็น ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ