แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ โครงการแลกเปลี่ยน AY 2019 Fall Semsestar [หมดเขต 14 มกราคม 2562]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ โครงการแลกเปลี่ยน AY 2019 Fall Semsestar [หมดเขต 14 มกราคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ โครงการแลกเปลี่ยน AY 2019 Fall Semsestar [หมดเขต 14 มกราคม 2562]

Kyto University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน AY 2019 Fall Semsestar ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกัน ฯลฯ

ผู้สนใจกรุณาศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน ปฏิทินการศึกษา คุณสมบัติ เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษและ/หรือ ภาษาญี่ปุ่น เอกสารประกอบการสมัครและขั้นตอนการสมัคร ค่าใช้จ่าย ฯลฯ พร้อมจัดทำใบสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านคณะที่สังกัด คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th หมวด EXCHANGE PROGRAMS หัวข้อ AY 2019 Fall Semester, Kyoto University

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ