แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Ryukyus Fall 2019 [หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2562]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Ryukyus Fall 2019 [หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Ryukyus Fall 2019 [หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2562]

University of Ryukyus แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short Term Exchange program (Fall 2019 ) ปริญญาตรีและโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทโครงการได้แก่

1.  STRP (Short Term regular Exchange Program) การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
2.  URSEP (University of Ryukus short term Student Exchange Program) การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนจำนวน 80,000 เยน ต่อเดือน จากทุน JASSO , University of Ryukyus QUEST Scholarship หรือ University of Ryukyus Foundation Scholarship
นักศึกษาที่สนใจจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1.  Transcript
2.  ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 500 คะแนนขึ้นไป iBT 61 คะแนนขึ้นไป CBT 173 คะแนนขึ้นไป TOEIC 590 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป (สำหรับโปรแกรม URSEP)
3.  Applicant Form (Form 1-5)
4.  Letter Of Recommendation
5.  Certificate of Enrollment
6.  ภาพถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 4 ใบ
7.  สำเนาพาสปอร์ต(สี)

ผู้ที่สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัคร พร้อมจัดทำใบสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านคณะที่สังกัด คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [url]http://isu.u-ryukyu.ac.jp/wp-content-uploads/2 0 1 8/0 8/ UR_Exchange_Program_Broucher_2 0 2 0.pdf[/url] และ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อโครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Rykyus

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ