แสดงรายละเอียดข่าวASEM Work Placement Program ประจำปี 2562 [หมดเขต 13 พฤษภาคม 2562]

ASEM Work Placement Program ประจำปี 2562 [หมดเขต 13 พฤษภาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEM Work Placement Program ประจำปี 2562 [หมดเขต 13 พฤษภาคม 2562]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Program (AWPP) ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย – ยุโรปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างเอเชียยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรม โดยในปี 2562 สกอ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาไทย ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกงานที่สถานประกอบการในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมณี จำนวน 10 คนระยะเวลา 2- 6 เดือน ในอัตราเหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท และขอให้ มช. เสนอชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นผู้สมัคร 2 คน (เดินทางไปประเทศเยอรมณี 1 คน และเบลเยี่ยม 1 คน) และผู้สมัครสำรองจำนวน 1 คน พร้อมเอกสารการสมัคร จำนวน 2 ชุด ส่งให้สกอ.ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น

ผู้ที่สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัคร พร้อมจัดทำใบสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านคณะที่สังกัด คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ Website กองวิเทศฯสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th หรือที่ http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand และ [url]goo.gl/mvxbku[/url]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ