แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก Eramus + KA 107 กับ University of Granada ประเทศเสปน

โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก Eramus + KA 107 กับ University of Granada ประเทศเสปน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก Eramus + KA 107 กับ University of Granada ประเทศเสปน

University of Granada ประเทศเสปน แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อทำวิจัย University of Granada ประเทศเสปน ระยะเวลา 3-5 เดือน (สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 30 มกราคม – กรกฎาคม 2562) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ประมาณ 1,100 ยูโร) เบี้ยเลี้ยงรายเดือน (ประมาณ 800 ยูโรต่อเดือน)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องประสานงานกับคณะเจ้าภาพ ณ University of Granada เพื่อประสานงานขอจดหมาย Pre Admission Letter จากคณะเจ้าภาพด้วยตนเอง และกรุณาส่งอกสารประกอบการสมัคร เข้าร่วมโครงการดังนี้

1.  Application Form
2.  CV
3.  Nomination letter จากคณะ
4.  Pre Admission Letter ที่ออกโดยคณะเจ้าภาพ ณ University of Granada
5.  สำเนาหนังสือเดินทาง

ผู้ที่สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัคร พร้อมจัดทำใบสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านคณะที่สังกัด คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อโครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Granada หรือ http://drive.google.com/open?id=1cpd84CKnHxJi34oYq5hpR4HSkSzCIYBN


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ