แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่ยื่นใบคำขอดูคะแนน กระบวนวิชา 177447(250) กฎหมายที่ดิน ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่ยื่นใบคำขอดูคะแนน กระบวนวิชา 177447(250) กฎหมายที่ดิน ประจำปีการศึกษา 1/2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่ยื่นใบคำขอดูคะแนน กระบวนวิชา 177447(250) กฎหมายที่ดิน ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่ยื่นใบคำขอดูคะแนน กระบวนวิชา 177447(250) กฎหมายที่ดิน ประจำปีการศึกษา 1/2561 ของอาจารย์สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

วัน พุธ ที่ 9 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ห้อง LB 1403


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ