แสดงรายละเอียดข่าวSTEP Youth Regional Affairs Dialogue [หมดเขต 29 มกราคม 2562]

STEP Youth Regional Affairs Dialogue [หมดเขต 29 มกราคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

STEP Youth Regional Affairs Dialogue [หมดเขต 29 มกราคม 2562]

Nanyang Technological University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ STEP Youth Regional Affair Dialogue ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2562 ณ Nanyang Technological University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภูมิรัฐศาสตร์ Geopolitics

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พัก เบี้ยเลี้ยง การเดินทางในประเทศสิงคโปร์ ประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป ศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Transcript
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOEIC, EPTUS หรืออื่นๆ

นักศึกษาที่สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัคร พร้อมจัดทำใบสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านคณะที่สังกัด คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ โครงการ STEP Youth Regional Affairs Dialogue

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ