แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 001,002 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 001,002 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 001,002 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 001,002 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วัน พุธ ที่ 9 ม.ค. 62 เวลา 9.00-11.30 น. ห้อง LB 1404

และให้นักศึกษาที่ได้รับลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่เสร็จสมบูรณ์) กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ในปีการศึกษา 1/2561 นัดสอบวันดังกล่าวเวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ