แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ วิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาดสอบ pre-test

ประกาศ วิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาดสอบ pre-test - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ วิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาดสอบ pre-test

ประกาศ วิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาดสอบ pre-test เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ให้มาทำข้อสอบ

ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้อง LB1402

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษามาตรงเวลา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ