แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177472 Asean Community Law ตอน 001 และ 179403 การเขียนภาษากฎหมายภาษาต่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177472 Asean Community Law ตอน 001 และ 179403 การเขียนภาษากฎหมายภาษาต่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177472 Asean Community Law ตอน 001 และ 179403 การเขียนภาษากฎหมายภาษาต่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177472 Asean Community Law ตอน 001 และ 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

-177472 ตอน 001 งดวัน พฤหัสบดี ที่ 10 ม.ค.62 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1303

-179403 ตอน 001 งดวัน จันทร์ ที่ 7 และวัน พฤหัสบดี ที่ 10 ม.ค. 62 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1303

-179403 ตอน 001 ให้มาเรียนรวมกับภาคพิเศษ ในวัน พุธ ที่ 9 ม.ค. 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1102

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ