แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177446 INTER ECON LAW ตอน 001 และ 801 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177446 INTER ECON LAW ตอน 001 และ 801 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177446 INTER ECON LAW ตอน 001 และ 801 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177446 INTER ECON LAW ตอน 001 และ 801 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

วัน เสาร์ ที่ 5 ม.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1301

หมายเหตุ นัดหมายพูดคุยก่อนเข้าเรียน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ