แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 005, 007 และวิชา 177228 ตอน 001 ผศ.สุธาสินี สุภา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 005, 007 และวิชา 177228 ตอน 001 ผศ.สุธาสินี สุภา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 005, 007 และวิชา 177228 ตอน 001 ผศ.สุธาสินี สุภา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 005, 007 และวิชา 177228 ตอน 001 ผศ.สุธาสินี สุภา

วัน ศุกร์ ที่ 4 ม.ค. 62
-177228 ตอน 001 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1403
-176101 ตอน 005,007 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ