แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114 ตอน 01,02, 801 และวิชา 176101 ตอน 03,04 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114 ตอน 01,02, 801 และวิชา 176101 ตอน 03,04 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114  ตอน 01,02, 801 และวิชา 176101 ตอน 03,04 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114 ตอน 01,02, 801 และวิชา 176101 ตอน 03,04 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

งดสอนวัน พุธ ที่ 2 ม.ค. 62
-177114 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

งดสอนวัน พฤหัสบดี ที่ 3 ม.ค. 62
-176101 ตอน 003 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404

งดสอนวัน ศุกร์ ที่ 4 ม.ค. 62
-176101 ตอน 004 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404
-177114 ตอน 01,02 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1403

และจะเริ่มเรียนในวัน จันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ