แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหรือในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
3. มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นภาษาอังกฤษ
2. เขียนเรียงความ(ด้วยหมึกสีดำ หรือสีเข้ม) เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
ในหัวข้อ “How will I contribute from my study or ability to strangthen the relationship between Japan and Thailand”

ส่งใบสมัคร
สามารถส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2562

สามารถดาวโหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ เอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ