แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ 2019 Spring Semester Graduate School Admission Guideline for International Students ณ Kumoh National Institute of Technology

โครงการ 2019 Spring Semester Graduate School Admission Guideline for International Students ณ Kumoh National Institute of Technology - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ  2019 Spring Semester Graduate School Admission Guideline for International Students ณ Kumoh National Institute of Technology

Kumoh National Institute of Technology ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 Spring Semester Graduate School Admission Guideline for International Students เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านภาษเกาหลีหรือภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาอยู่ระหว่าง 4,268,000 – 4,668,000 KRW

ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือได้รับการลดหย่อน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งได้โดยตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1602 หัวข้อ Spring Semester Graduate School Admission Guideline for International Students, Kumoh National Institute of Technology, Korea

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ