แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama

University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall Exchange Program 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ระหว่างตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/irdadmin/event.php?information_id=1 หัวข้อ โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ