แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2019 และ Spring Semester 2020 ณ National Chung Cheng University

โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2019 และ Spring Semester 2020 ณ National Chung Cheng University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2019 และ Spring Semester 2020 ณ National Chung Cheng University

National Chung Cheng University แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ดังนี้

1. Fall Semester 2019 ระหว่างกันยายน 2019 – มกราคม 2020

2. Spring Semester 2020 ระหว่างกุมภาพันธ์ 2020 – มิถุนายน 2020

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th

สำหรับโครงการ Fall Semester 2019 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
สำหรับโครงการ Spring Semester 2020 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2019

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.colmgt.ccu.edu.tw/colmgt/eng_index/index.php หรือ
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ