แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Taiwan’s Education and Scholarships for Cultivating Talents for the 10 Targeted Industries in the “Thailand 4.0” Scheme

โครงการ Taiwan’s Education and Scholarships for Cultivating Talents for the 10 Targeted Industries in the “Thailand 4.0” Scheme - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Taiwan’s Education and Scholarships for Cultivating Talents for the 10 Targeted Industries in the “Thailand 4.0” Scheme

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ Taiwan’s Education and Scholarships for Cultivating Talents for the 10 Targeted Industries in the “Thailand 4.0” Scheme เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันการวิจัย Academic Sinica และมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนของไต้หวัน

มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรระดับสูงให้แก่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีทุนการศึกษา จำนวน 20-25 ทุน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ Taiwan’s Education and Scholarships for Cultivating Talents for the 10 Targeted Industries in the “Thailand 4.0” Scheme

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ