ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร)

ข่าวรับสมัคร

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร)

ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้มีประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร) อัตราจ้างเดือนละ 17,060.- บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร)

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ