แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนร่วมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนร่วมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนร่วมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนร่วมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน ศุกร์ ที่ 23 พ.ย. 61 เวลา 9.30-11.00 น. ห้องประชุมใหญ่

ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ