แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177468 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ตอน 801

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177468 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177468 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ตอน 801

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177468 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ตอน 801 ผศ.ดร.Alex

วัน อาทิตย์ ที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ