แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103, 177393, 177361 ตอน 801 วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 61

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103, 177393, 177361 ตอน 801 วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 61 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103, 177393, 177361 ตอน 801 วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 61

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103, 177393, 177361 ตอน 801

วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 61
-177103 ตอน 801 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
-177393 ตอน 801 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1404 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์
-177361 ตอน 801 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ