แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาที่ขาดสอบการวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้าย CMU-eGrad ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาที่ขาดสอบการวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้าย CMU-eGrad ปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาที่ขาดสอบการวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้าย CMU-eGrad ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาที่ขาดสอบการวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้าย CMU-eGrad ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษา/วิชาชีพ/ติดภารกิจ/กิจกรรมอื่น หรือนักศึกษาที่ขาดสอบ เข้าสอบ CMU-eGrad ในเดือนธันวาคม 2561 และเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบ จำนวน 4 วัน ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
- วันเสาร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
โดยให้นักศึกษาใช้ IT Account ของตนเอง ลงทะเบียนการสอบผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 61 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 61 โดยเลือกวันและคาบเวลาสอบตามความต้องการของนักศึกษา และพิมพ์ใบลงทะเบียนสอบไว้เป็นหลักฐานการเข้าสอบ

หมายเหตุ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา (พี่หนึ่ง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ