แสดงรายละเอียดข่าวผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2561

ประกาศคณะนิติศาสตร์
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ เพื่อจัดทำหลักฐานการรับทุนการศึกษา ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ