แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณบดีคณะนิติศาสตร์ มข.-มอ.

ต้อนรับคณบดีคณะนิติศาสตร์ มข.-มอ. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณบดีคณะนิติศาสตร์ มข.-มอ.

ผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเยือนเพื่อเจรจา ปรึกษา หารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ