แสดงรายละเอียดข่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวตอนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 45 คน เนื่องด้วยนักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ